Condicions funcionals de residències geriàtriques a Catalunya en un cop d'ull

19/03/2015

DRETS DELS USUARIS DE SERVEIS SOCIALS

Document facilitat pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya

 • Dret a rebre voluntàriament el servei social que correspongui.
 • Dret a la informació
 • Dret a la intimitat i a la no divulgació de les dades personals que figurin en els seus expedients o historials.
 • Dret a considerar l'establiment residencial on viu com a domicili propi.
 • Dret a mantenir la seva relació amb l'entorn familiar i social.
 • Dret a la continuïtat en la prestació dels serveis en les condicions establertes o convingudes.
 • Dret a no ser discriminat i a ser tractat amb el respecte i consideració deguda a la seva dignitat.
 • Dret a no ser sotmès a cap tipus d'immobilització o restricció física o farmacològica sense prescripció mèdica i supervisió.
 • Dret a la tutela de les autoritats públiques.
 • Dret d'accés als serveis que integren la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública en condicions d'igualtat tenint en compte el seu estat de necessitat.

CONDICIONS FUNCIONALS PER ESTABLIMENTS RESIDENCIALS

S'han transcrit amb lletra cursiva les modificacions introduïdes pel Decret 176/2000

Llibertat d'ingrés

Article 7

en establiment residencial

7.1 Per efectuar l'ingrés en un establiment residencial serà condició necessària la prèvia i lliure manifestació de voluntat de la persona que hagi d'ingressar o la del seu representant legal.

 

7.3 L'ingrés en establiments residencials de persones que no poden manifestar lliurement la seva voluntat, ja que per raó de les seves circumstàncies personals poden ésser declarades incapaces, comporta que el director tècnic de l'establiment, en sigui el guardador de fet quan l'ingrés de la persona s'hagi realitzat sense la intervenció d'alguna de les persones que s'indiquen a continuació.

 

a) Cònjuge o parella estable convivent.

b) Descendents majors d'edat o, altrament els ascendents.

c) El cònjuge del pare o de la mare si hi ha hagut convivència durant tres anys amb la persona que ha d'ingressar.

d) Germans.

e) La persona que hagi assumit la guarda de fet, sempre que hagi comunicat el fet de la guarda al jutge o al ministeri fiscal.

 

Es deixarà constància en l'expedient assistencial dels familiars que han intervingut en l'ingrés, així com de la comunicació al jutge o ministeri fiscal efectuada per la persona que ostenta la guarda de fet.

 

7.4 En aplicació d'allò previst a la Llei 9/1998, de 15 de juliol, del codi de família, quan el director tècnic de l'establiment assumeixi la guarda de fet per no haver intervingut en l'ingrés les persones que s'indiquen a l'apartat anterior, haurà de comunicar al jutge de l'acolliment, en el termini màxim de 15 dies.

 

A la notificació al jutge s'ha d'acompanyar, en relació a la persona acollida, la documentació següent:

 

a) Un informe mèdic amb indicació de les malalties o deficiències persistents de caràcter físic o psíquic.

b) Un informe social amb indicació de les circumstàncies personals, familiars i socials.

c) Relació de béns coneguts respecte els que es portarà l'administració ordinària o si és el cas, circumstàncies que hi concorren.

d) El contracte de prestació de serveis amb indicació del preu de l'estada mensual i dels serveis complementaris, i el reglament de règim interior de l'establiment.

 

D'aquesta notificació i documentació es trametrà còpia al ministeri fiscal, amb indicació del jutjat al que s'ha enviat.

Director tècnic
 • Funcions

Article 20.1

Els serveis I establiments socials comptaran amb personal suficient d’acord amb l’establert a la tipologia de l’annex d’aquesta dispocició. Comptaran també amb una persona responsable de la direcció tècnica amb capacitat professional.

 

Article 20.2

El director tècnic dirigeix el servei d’atenció que han de rebre els ususaris amb independència que puguin dur a terme altres funcions d’organització i administratives.

 • Dedicació

Article 20.3

La dedicació del Director tècnic en els serveis de centres residencials de més de 50 places serà, com a mínim, de 30 hores setmanals o proporció equivalent quan el nombre sigui inferior. En tot cas la dedicació per servei residencial no serà inferior a 10 hores.

 • Titulació

Article 20.8

Els directors tècnics dels serveis de centres residencials i centres de dia hauran d'estar en possessió d'una titulació mínima de diplomat universitari de grau mitjà, preferentment, en l'àmbit de les ciències socials i o de la salut.

Només aplicable fins a juny de 2004

Disposició Transitòria

1.- Les persones que a l'entrada en vigor d'aquest Decret estiguin exercint les funcions de director tècnic d'un establiment residencial de serveis socials, degudament autoritzat i no estiguin en possessió de la titulació mínima de diplomat universitari hauran de disposar d'un certificat d'aprofitament d'un curs d'extensió universitària corresponents a ensenyaments desenvolupats o reconeguts per la Universitat i acreditats, tant pel que fa referència als continguts com a la durada, pels departaments competents en matèria de serveis socials i d'ensenyament o ens vinculats. d'acord amb les recomanacions específiques sobre qualificació i perfils professionals establertes pel Comitè d'Experts en Formació de Recursos Humans en l'àmbit dels serveis socials.

Només aplicable fins a juny de 2004

3.- Els directors tècnics d'establiments residencials de serveis socials, degudament autoritzats, que a l'entrada en vigor d'aquest Decret no reuneixin el requisit de titulació establert a l'article 20.8 del Decret 284/1996, de 23 de juliol, o els previstos a les disposicions transitòries 1 i 2 d'aquest Decret, disposaran d'un període de quatre anys per obtenir el títol de diplomat universitari, o certificat d'aprofitament del curs d'extensió universitària a que es fa referència en la disposició transitòria 1.

   

Responsable
higiènicosanitari

Article 20.9

Els responsables de l'organització higienicosanitària que per qualsevol motiu deixin de prestar aquests serveis hauran d'informar d'immediat la inspecció de serveis socials d'aquesta cirumstància.

 • Dedicació

Article 20.10

La dedicació del responsable de l'organització higiènico sanitària en els serveis de centres residencials assistits per a gent gran i per a persones amb disminució a partir de 100 residents serà de jornada completa o proporció equivalent segons l'establert en l'ordenament laboral, o en el seu defecte la dedicació serà anàloga.

En tot cas la dedicació mínima no serà inferior a 5 hores setmanals.

Director tènic i responsable

Article 20.4

higiènicosanitari
(Responsabilitat compartida)

Els establiments residencials i els serveis de centre de dia hauran de comptar amb el suport d'un responsable higiènicosanitari amb titulació idònia, que es responsabilitzi juntament amb el director dels aspectes següents:

 

a) Accés dels usuaris als recursos sanitaris públics sens perjudici de l'existència d'altres recursos sanitaris.

 

b) Correcta organització i administració dels medicaments.

 

c) Supervisió dels menús que se serveixin i del seu ajustament a les pautes d'alimentació contingudes a l'expedient assistencial.

 

d) Actualització de les dades que consten en el document de control assistència de cada resident.

 

e) Condicions higièniques de l'establiment, dels usuaris i del personal.

 

f) Elaboració dels protocols necessaris per una correcta atenció dels usuaris i de la seva aplicació.

 

Article 20.6

Les funcions de director i les de responsable higiènicosanitari podran recaure en la mateixa persona quan aquesta reuneix la capacitació requerida per exercir-les totes dues, sempre que sigui compatible amb la dedicació horària d'ambdues.

   

Reglament de Règim Interior

Article 18.3 apartat b)

 

Reglament de Règim Interior el qual regularà com a mínim els aspectes següents:

 

Normes de funcionament de l'establiment.

 

Causes de suspensió o cessament de la prestació del servei.

 

Sistemes d'admissions i baixes.

 

Sistemes de cobrament del preu pels serveis complementaris, si s'escau.

 

Mecanismes d'informació en tots els serveis i la participació democràtica dels usuaris o llurs representants legals en aquells serveis que així s'estableixi.

 

Sistema horari de funcionament de l'establiment així com el de les visites i de sortides, el qual respectarà els costums de forma de vida del col·lectiu de persones ateses.

Informe Mèdic previ a l'ingrés

7.2 A l'ingrés, l'entitat titular de l'establiment residencial haurà de disposar d'un informe mèdic, efectuat com a màxim en els tres mesos anteriors a l'ingrés, a excepció feta dels casos urgents, i que haurà de contenir com a mínim:

 

a) Dades personals.

 

b) Malalties actives.

 

c) Al·lèrgies i contraindicacions.

 

d) Medicació prescrita.

 

e) Règim dietètic.

 

f) Atencions sanitàries o d'infermeria que necessita.

 

g) Valoració de la disminució, quan sigui procedent.

Contractes, contingut mínim

Article 18.7

 

En els establiments residencials, els contractes assistencials hauran de ser signats pel resident o el seu representant legal i un representant de l'entitat titular de l'establiment amb el contingut mínim següent:

 

Que l'ingrés s'efectua lliurement, o segons les condicions de l'article 7 d'aquest Decret.

 

Que el centre s'obliga a respectar els drets dels residents reconeguts a l'article 5 d'aquest Decret.

 

Que l'usuari o el seu representant legal té coneixement i accepta el contingut de règim interior de l'establiment.

 

Determinació de preu cert i clàusula d'actualització.

 

Mitjà de pagament del servei.

 

Aquest contracte assistencial és incompatible amb la formalització, entre l'entitat i l'usuari, de qualsevol modalitat contractual que tingui per objecte la transferència de béns de l'usuari a l'entitat com a contraprestació dels serveis. amb caràcter vitalici o no.

   

Llibre de registre d'assistits

Article 18.3 apartat a)

 

Llibre de registre d'assistits, en folis numerats, en el qual hi hauran de constar necessàriament les següents dades:

 

Número d'expedient, data d'alta, nom i cognoms, número de document nacional d'identitat, data de naixement, preu acordat si s'escau, número i règim de la Seguretat Social, metge de capçalera,

 

dades de la persona a contactar en cas d'urgència, data i causa de la baixa.

 

Es faran constar també dades sobre assegurances (accidents, defuncions o similars) i es reservarà un espai per indicar les circumstàncies que han motivat l'ingrés.

Fulls de reclamacions

Article 18.5

 

Els establiments de serveis socials hauran de disposar de fulls de reclamació, els quals estaran a disposició dels usuaris i persones que els demani.

Expedient assistencial

Article 18.8

 

Els establiments residencials i els centres de dia disposaran també d'un expedient assistencial en el qual hi haurà de constar, almenys:

 

Dades identificatives.

 

Familiar o persona responsable de l'usuari.

 

Prescripció mèdico-farmacèutica.

 

Article 7.3

Constància dels familiars que han intervingut en l'ingrés, així com de la comunicació al jutjat o ministeri fiscal efectuada per la persona que ostenta la guarda de fet.

 

Article 20.4 c

Pautes d’alimentació

 

* Veure també art. 5.1.g) en el supòsit d 'immobilitzacions en cas d'urgència.

Programa d'Activitats

Article 18.4

 

Tots els serveis de centres residencials i centres de dia per a gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar, amb l'objectiu de prevenir el deteriorament i mantenir les aptituds, d'un programa anual d'activitats en les àrees funcional, cognitiva, motora, emocional i de participació comunitària, en relació a l'usuari, així com el calendari, mètodes i tècniques d'execució i sistemes d'avaluació.

Programa individual

Article 18.12

L'establiment residencial i el centre de dia haurà de disposar d'un programa individualitzat per la realització dels objectius d'atenció a la persona.

PROTOCOLS I REGISTRES

a) Serveis Residencials Assistits

Article 18.10

Els serveis de centres residencials assistits i els serveis de centres de dia per a gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar , com a mínim, dels protocols d'acollida i adaptació així com de protocols per a la correcta atenció d'incontinències, caigudes, contencions, lesions per pressió i higiene, i administració de medicació.

Així mateix, s'hauran d'efectuar els registres següents:

 

a) Registre de residents amb incontinència d'esfínters i mesura o dispositiu idoni per a la seva correcta atenció.

 

b) Registre de residents amb lesions per pressió amb indicació de la causa originària, el tractament, la data d'aparició i la data de curació.

 

c) Registre actualitzat de caigudes dels residents amb indicació de les circumstàncies i sistemes de prevenció de les mateixes.

 

d) Registre actualitzat de residents que requereixen mesures de contenció amb indicació de la mesura , més idònia per a dur-la a terme, prèvia prescripció mèdica, amb indicació de la durada i pautes de mobilització.

 

e) Registre actualitzat de les activitats adreçades al manteniment de la higiene personal dels residents.

 

f) Registre de medicació que ha de prendre l'usuari, amb constància de la persona que l'administra.

 

g) Registre del seguiment de la participació dels usuaris en el programa d'activitats on hi consti el nom dels usuaris que hi participin.

b) Serveis Llar-Residència

Article 18.11

Els serveis de llar residència per a gent gran i per a persones amb disminució hauran de disposar, com a mínim, dels protocols d’acollida i adaptació així com d’higiene i administració de medicació.

Pòlissa d'Assegurança

Article 18.2

 

L'entitat titular dels serveis i d'establiments d'atenció diürna i residencial està obligada a mantenir vigent una pòlissa d'assegurança que cobreixi la responsabilitat civil dels usuaris i del personal.

 
 
 

Tauler d'anuncis

Article 18.9

 

Tots els establiments hauran de disposar d'un tauler d'anuncis en un espai concorregut pels usuaris en el qual, com a mínim, hauran d'exposar-hi:

 

a) Autorització de l'establiment o servei.

 

b) Organització horària dels serveis generals que es presten

 

c) Tarifa de preus actualitzada i, si s’escau dels serveis comple-mentaris

 

d) Organigrama de l'establiment.

 

e) Avís sobre la disponibilitat de fulls de reclamació i sobre la possibilitat de reclamar directament davant el Departament competent.

 

f) Calendari amb horari d’activitats, i concreció setmanal, quinzenal o mensual, d’aquestes.

 

g) Instruccions per a casos d'emergència amb especificacions per al personal de l'establiment i per als usuaris tenint en compte les seves característiques

 

h) Horari d’atenció als familiars i usuaris per part del director tècnic i del responsable higiènicosanitari.

Consell Assessor i de Seguiment

Disposició Addicional 5ena

 

El règim de participació en l'àmbit dels serveis, establiments i centres que preveu l'article 37 del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre, és regulat en el Decret 108/1998, de 12 de maig sobre la participació en els serveis socials.

RATIOS  DE PERSONAL EN SERVEIS RESIDENCIALS PER A PERSONES GRANS

(Decret 176/2000, de 15 de maig que modifica l’annex del Decret 284/1996)

1) Servei residencial assistit:

a) Ràtio general : no inferior 0'25 atenció directa i 0'10 atenció indirecta

Es personal d’atenció indirecta: Manteniment, neteja, cuina, bugaderia, admi-nistració i proporció d'altre personal que s'acrediti.

b) Personal nocturn:

- Fins a 35 residents :

1 persona + 1 localitzable

- De 36 a 80 residents:

2 persones

- De 81 a 110 residents

2 persones + 1 localitzable

- De 111 a 150 residents

3 persones

- De 151 en endavant

3 persones + 1 per cada 50 residents que passin o fracció.

2) Servei de Llar - residència de gent gran

Ràtio general : no inferior al 0,25 personal atès.

A les dues tipologies s'ha de garantir, en tot moment, la presència de personal d'atenció directa.

3) Ratio de personal per a residències que tenen places de col.laboració, concertades o acreditades per a PEV


Nota:  El personal que treballa en  una residència que tingui places col.laboradores, concertades o beneficiàries de Presació Econòmica Vinculada no és el que apareix aquí sinó el resultat d'aplicar la fórmula que apareix en el següent quadre:

Ratio de personal en residencias colaboradoras y concertadas