Residencia Sacerdotal San Antonio

General Loma, 9
01005 Vitoria-Gasteiz (Álava)
Ver teléfono